Financiële kerncijfers & cijfers dienstverlening

Het financieel resultaat van de VNG pakte met € 1,1 miljoen beter uit dan begroot. Door corona werd bespaard op kosten van huisvesting en reizen. Het resultaat van VNG Connect was veel beter dan in 2020 dankzij het snel aanpassen van de bedrijfsvoering aan corona. De jaarcijfers Dienstverlening tonen dat corona net als in 2020 in de top 5 van meest gestelde vragen staat. Ook in de VNG-fora ging het vaak over coronagerelateerde regelingen, zoals de Tozo en de compensatieregelingen in de kinderopvang. Download het volledige financieel jaarverslag van de VNG.

Top 5 onderwerpen meest gestelde vragen

In totaal

8201

geregistreerde vragen aan het Klantcontactcentrum (KCC) van de VNG

17.546

VNG-fora

Zoveel deelnemers waren er in 2021 aan de diverse VNG-fora. Op deze fora vinden gemeenten elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen over uiteenlopende onderwerpen. In de coronacrisis bleek dat de VNG-fora een belangrijke plek innemen in de communicatie met en tussen gemeenten.

De grootste 3 groepen zijn

Fora AVG / Privacy

4027

deelnemers

Fora Coronavirus

3118

deelnemers

Fora Omgevingswet

2853

deelnemers

De top 5 van meest bezochte VNG-fora zijn, op basis van het aantal bezoeken:

NaamAantal
deelnemers
Aantal nieuwe
deelnemers
BezoekenNieuwe items
AVG-Privacy4.0271.35924.648161
Werkgeversforum
gemeenten
1.73537122.870275
Omgevingswet2.8531.01418.740145
Toezicht en
handhaving kinderopvang
1.49231911.484140
Forum Gemeenterecht2.66567510.19477

Ledenbrieven

84 ledenbrieven

Dit zijn de best gelezen ledenbrieven van 2021:


846

Praktijkvoorbeelden van gemeenten in de databank

Cijfers website VNG.nl

3.063.684

aantal bezoekers

6.825.796

totaal aantal bekeken pagina’s

De top 5 van de meest gelezen rubrieken

De top 5 van meest gelezen onderwerpen

Top 5 van meest gelezen nieuwsberichten 

Kerninformatie van de VNG

(bedragen x €1.000)

Geconsolideerde balans van de VNG per ultimo20212020
Vaste activa78.99775.657
Vlottende activa100.87081.441
Groepsvermogen-63.912– 62.379
Voorzieningen– 2.981– 3.739
Kortlopende schulden-112.974– 90.980
 00
Geconsolideerde staat van baten en lasten van de VNG20212020
Contributie24.51423.480
Totale baten (exclusief contributie)140.571127.142
Totale lasten165.900154.313
Bedrijfsresultaat– 815– 3.691
Financiële baten en lasten9042.759
Bijzondere baten en lasten308
Vennootschapsbelasting– 142
Resultaat boekjaar– 53– 624
Dekking uit het vermogen1.177608
Onverdeeld resultaat1.124-16
Het aandeel in het resultaat van de VNG-bedrijven in het resultaat (na VpB) van de Vereniging is als volgt opgebouwd 2021 2020
Congres- en Studiecentrum VNG B.V.-417-1.989
VNG Risicobeheer B.V.517478
VNG International B.V.26995
VNG Realisatie B.V.10214
VNG Naleving B.V.145127
VNG Diensten B.V. (excl. deelnemingen)– 93316
 558– 959
Personeelsgegevens van de Vereniging20212020
Bezetting in fte’s per 31 december291,4 fte295.5 fte
Gemiddeld aantal fte’s293,5 fte282,3 fte
Uitstroompercentage bij de Vereniging13,16%13%
Ziekteverzuimpercentage (incl. zwangerschappen)4,36%3,42%
Salarislasten in procenten van de lasten20%20%
Vraagbaakfunctie van de Vereniging20212020
Aantal binnengekomen vragen via de Frontoffice16.59820.774

Het financieel Jaarverslag 2021 leest u op VNG.nl (pdf)