VNG Naleving

VNG Naleving adviseert en ondersteunt gemeenten bij toezicht en handhaving in het sociaal domein, op het gebied van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Participatiewet en de Wet kinderopvang. In 2021 kwamen hier de Tozo en de nieuwe Wet inburgering bij.

Een jaar van nog meer samen optrekken

‘Samen bevorderen we naleving in het sociaal domein!’ is het motto van VNG Naleving. Bij de Algemene Ledenvergadering van de VNG in 2021 gaven gemeenten aan dat ze meer willen samenwerken aan beter toezicht en betere handhaving. Van elkaar leren, met elkaar discussiëren en toezicht en handhaving als 1 overheid verder brengen. Met aandacht voor preventie, maatwerk en de menselijke maat. Dat ondersteunen wij van harte.


247 deelnemers

aan het digitale congres Kinderopvang ‘Zicht op Kwaliteit’.
Op 14 oktober 2021 organiseerden we samen met GGD GHOR Nederland het landelijk Congres Toezicht en Handhaving Kinderopvang. In een volledig online, interactief en gevarieerd programma konden deelnemers kiezen uit uiteenlopende sessies. Over onder meer actuele jurisprudentie, de nieuwe eisen aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid van houders en de rol van de VOG in de kinderopvang.


Naleving Participatiewet

Gemeenten voeren de Participatiewet uit, maar wat mag je controleren en wat niet? Zo bekijken veel gemeenten wat een inwoner die bijstand aanvraagt, zelf op internet plaatst. Bijvoorbeeld op Facebook of Marktplaats. De gemeente mag dat doen, maar daar zitten wel (ethische en juridische) grenzen aan. Om gemeenten hierbij houvast te geven, publiceerden we in 2021 een nieuwe handreiking Internetonderzoek. Ook verscheen een handreiking over alle aandachtspunten bij het doen van huisbezoeken in het kader van de handhaving van de Participatiewet.

Aanpak zorgfraude

Signalen van cliënten zijn voor gemeenten belangrijk om zorgfraude op te sporen en aan te pakken. Maar hoe zorg je ervoor dat cliënten zorgfraude herkennen en erover bij de gemeente aan de bel trekken? In antwoord hierop ontwikkelden we verschillende producten voor gemeenten, waaronder een animatie voor de communicatie met cliënten en inwoners.


Daarnaast sloten in 2021 222 gemeenten aan op het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Het IKZ zorgt ervoor dat ketenpartners gegevens delen en daarmee hun informatiepositie versterken. Hierdoor kunnen gemeenten fraude door malafide zorgaanbieders nog beter aanpakken en voorkomen.

Nieuwe Wet inburgering

Op 1 januari 2022 trad de nieuwe Wet inburgering in werking. Gemeenten besteedden in 2021 veel energie aan de voorbereiding hiervan. Wij maakten voor hen de handreiking Naleving nieuwe Wet inburgering.


152 gemeenten

zijn aangesloten bij het LSI-convenant. LSI staat voor Landelijke Stuurgroep Interventieteams. In deze teams werken diverse instanties, zoals de Belastingdienst en de Inspectie SZW, met gemeenten samen om oneigenlijk gebruik en misbruik van uitkeringen en toeslagen op het gebied van sociale zekerheid multidisciplinair aan te pakken. Gemeenten kunnen, na ondertekening van het convenant, samen met deze partijen projecten starten. De gemeente Venlo koos bijvoorbeeld met de partners van het LSI-convenant voor een wijkgerichte aanpak om de uitbuiting van arbeidsmigranten tegen te gaan.