VNG Risicobeheer

VNG Risicobeheer ondersteunt gemeenten bij risicomanagement en scenariodenken. We faciliteren het Risico Platform Overheden, het netwerk van financieel en strategisch adviseurs van overheden. Als kenniscentrum slaan we een brug tussen de praktijk van gemeenten en de wetenschap met verschillende leernetwerken, trainingen en opleidingen.

In 2021 bouwde VNG Risicobeheer zijn rol als vertrouwd adviseur van gemeenten op het gebied van integraal risicobeheer uit. In het tweede coronajaar werkten we met gemeenten aan scenarioplanning als instrument om beter te kunnen omgaan met onzekerheid en risico’s. Een belangrijke ontwikkeling is ook het onderzoek naar het opzetten van een gemeentelijk Risicobeheerfonds.

Risicobeheerfonds

Gemeentelijke verzekeringsambtenaren ervaren dat het moeilijker en duurder wordt om reguliere risico’s te verzekeren. De premies stijgen en verzekeraars scherpen de eisen aan. VNG Risicobeheer onderzoekt hoe gemeenten anders kunnen omgaan met reguliere risico’s en risico-overdracht (verzekeringen). De ambitie is een landelijk gemeentelijk Risicobeheerfonds (RBF) te starten. Gemeenten betalen dan geen premie, maar een bijdrage vergelijkbaar met de verzekeringspremie. Deze bijdrage daalt naarmate er meer kapitaal in het RBF komt. In 2021 begon het onderzoek naar de haalbaarheid en het draagvlak onder gemeenten.

Het Risico Platform Overheden (RPO)

Wat gebeurt er in een gemeente als plotseling alle data in je gemeente weg zijn? Concerncontroller Richard Klein van gemeente Hof van Twente vertelde over deze nachtmerrie in het RPO Journaal van donderdag 1 april. Scenarioplanning was het thema van het RPO Journaal van donderdag 17 juni.
Fysieke bijeenkomsten waren niet mogelijk in het tweede coronajaar. In plaats daarvan organiseerden we twee RPO Journaals en online bijeenkomsten voor het uitwisselen van kennis en ervaringen. Tijdens de online bijeenkomsten presenteerden de gemeenten Heerenveen en Haarlem/Zandvoort hun aanpak van risicomanagement.

RisicoLAB

Verzekeringsmanagement. Dat betekent risico’s analyseren, een risicoprofiel maken en dit vertalen naar beleid. Samen met de Haagsche Hogeschool ontwikkelde VNG Risicobeheer het RisicoLAB, een leergang voor verzekeringsambtenaren van gemeenten en Veiligheidsregio’s. De beroepspraktijk en de wetenschap vernieuwen samen het professionele verzekeringsmanagement. In 2021 kreeg de opleiding de SPC-certificatie van het kwaliteitsinstituut CPION.

16

Trainingen Scenarioplanning voor gemeentelijke financieel en strategisch adviseurs.

256

Gemeenten deden mee.

3

Bijeenkomsten van de Werkgroep Toekomstgerichte Gemeenten over onder meer het inzetten van trendrapportages van de planbureaus voor gemeentelijke scenario’s.

60

Gemeenten deden mee aan het maken van een Gemeentelijke Bijsluiter op het Centraal Economisch Plan van het CPB, bedoeld om dit CEP beter te kunnen inzetten voor gemeentelijke scenarioplanning.