Zo werkt de VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verbindt alle gemeenten in Nederland en de overzeese gebieden. Met elkaar werken we aan een sterke lokale overheid en dat doen we sinds 1912. Van oudsher heeft de VNG drie kerntaken: belangenbehartiging, kennisdeling en dienstverlening. Zoals de gemeente er is voor al hun inwoners en ondernemers, zo is de VNG er voor alle Nederlandse gemeenteraadsleden, bestuurders en ambtenaren.

Onze missie en visie

Wij werken aan een krachtige lokale overheid. Dat doen wij door agendasettend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen, en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven.

Onze verenigingsstrategie

Voor de bestuursperiode 2020-2024 gingen we met onze leden op zoek naar samenbindende thema’s en opgaven binnen de vereniging. Het resultaat hiervan is ‘Gemeenten 2024’.

Hoe zijn wij georganiseerd?

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen de VNG. De vergadering met alle leden van de vereniging is minimaal 1 keer per jaar, op de tweede en laatste dag van het VNG-jaarcongres in juni. Op de ALV worden de besluiten genomen die alle gemeenten aangaan. Meestal organiseren we in het najaar nog een ALV, met daaraan voorafgaand een Bestuurdersdag.

Het VNG-bestuur is belast met het besturen van de vereniging en stelt de strategie van de vereniging vast. Ook houdt het bestuur toezicht op de bedrijfsvoering van de organisatie. Het bestuur bereidt de Algemene Ledenvergadering voor en vertegenwoordigt de leden bij onderhandelingen met het rijk en parlement. Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag, is voorzitter van de VNG.

VNG-commissies

De VNG heeft 9 vaste beleidscommissies, die het bestuur adviseren over de belangenbehartiging. Ze bereiden beleidsstandpunten van het bestuur voor en pakken ook zelfstandig zaken op. De vaste beleidscommissies zijn actief op de volgende terreinen:

  • Bestuur en Veiligheid
  • Economie, Klimaat, Energie en Milieu
  • Europa en Internationaal
  • Financiën
  • Informatiesamenleving
  • Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie
  • Raadsleden & Griffiers
  • Ruimte, Wonen en Mobiliteit
  • Zorg, Jeugd en Onderwijs

College voor Arbeidszaken

Het College voor Arbeidszaken zorgt voor de totstandkoming van afspraken met andere overheden over het arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector. En van overeenkomsten met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van het personeel in de sector gemeenten.

College van Dienstverleningszaken

Het College van Dienstverleningszaken adviseert het bestuur over standaarden ter verbetering van de kwaliteit en efficiëntie van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering en over de besteding van de middelen uit het Fonds GGU (gezamenlijke gemeentelijke uitvoering).

De VNG-directie

De algemene directie bestaat uit Leonard Geluk, algemeen directeur, en Pieter Jeroense, plaatsvervangend algemeen directeur. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van de ledenrelaties en voor de strategie, de uitvoering ervan en de bedrijfsvoering van de VNG. De directie stuurt (op hoofdlijnen) op inhoud, processen en resultaten en legt verantwoording af aan het VNG-bestuur.
De directie Beleid bestaat uit vier directeuren: Albert Vermuë, Ingrid Hoogstrate (vanaf 1 september 2022, zij volgt Ali Rabarison op), Andries Kok en Nathan Ducastel. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de uitwerking van de VNG-strategie naar de strategie voor de directie Beleid. Elke directeur Beleid heeft daarnaast inhoudelijke aandachtsgebieden en is eindverantwoordelijk voor specifieke projecten en programma’s.